top of page

SHREE RAM AND SHREE HANUMAN STOTRA

Rāmo rāja mannih sadā vijayate
Rāmam ramesham bhaje
Rāmenna abhihatā nishācara camuh 

Rāmāya tasmai namah|
Rāmān nāsti parāyannam parataram
Rāmasya dāsosmyaham
Rāme citta layas sadā bhavatu me
bho Rāma mām uddhara ||

 

Manojavam maruta tulya vegam
jitendriyam buddhi matām varishtham |
vātātmajam vānara yūth mukhyam
Shrī Rāma dūtam sharanam prapadye ||

 

Anjani garba sambūta

kapindrah sachi bhotama |

Rāma priya namas stubhyam

Hanuman raksha sarvadā ||

bottom of page