top of page

DEVI SUKTAM

Please note that the Devi Suktam should only be recited by those who are authorised to do so as per the scriptures and also under the guidance of a qualified Guru.

 

Namo devyai mahadevyai sivayai satatam namaha
Namaha prakrityai bhadrayai niyataah pranatah sma taam

 

​Roudrayai namo nityayi gouryayai dhatrayai namo namaha
Jyothsnayayai chendurupinyayai sukhayayai satatam namaha

 

Kalyanyai pranatam vrddhyayai siddhyai kurmo namo namaha
Nairrtyai bhubrtaam lakshmyai sharvanyayai tey namo namaha

Durgayai durgaparayai, saraayai sarvakarinyai 
Khyatyai tathaiva krsnayai dhumrayai satatam namaha

Atisoumyati raudrayai, natastastasyai namo namaha
Namo jagatpratishtayai, devyai krtyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Vishnu mayeti shabdita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Chetanetyabhi dhiyate 
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Buddhi rupena samsthita 
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Nidra rupena samsthita 
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Ksudha rupena samsthita 
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Chaya rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, shakti rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Trishna rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Ksanti rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Jati rupena samsthita 
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Lajja rupena samsthit I
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Shanti rupena samsthit
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Sraddha rupena samsthita 
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Kanti rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Lakshmi rupena samsthitā
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Vritti rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Smriti rupena samsthita 

Namastastyai  Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Daya rupena samsthita 
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Tusti rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, Matr rupena samsthita
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Yā devi sarvabhuteshu, bhranti rupena samsthit
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Indiyanamadhishtatri, bhutanam chaakhileshu yaa
Bhuteshu satatam tsayai, vypti devyai namo namaha

Chitirupena ya krtsnametad vapya sthita jagat
Namastastyai Namastastyai Namastastyai namo namaha

Stuta suraih purvamabhista samsrayat tathas urendrena dinesu sevita
Karotu sa naha shubhaheturiswari subhani bhadranyabhihantu capadaha

Yaa sampratam coddhatadaityatapitair asmabhi risha ca surair namasyate

Yaa ca smrta tatksanmeva hantinaha Sarvapado bhaktivinamra murtibhih

bottom of page